FRI FRAKT PÅ ALLA BESTÄLLNINGAR ÖVER 599 KR

INTEGRITETSPOLICY  

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?  

sagah.se nedan kallad sagah.se, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.  

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina  personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och  identifierar dig, skapar och använder ett medlemskap samt när du får nyhetsbrev, SMS utskick, postala utskick, information eller annan marknadsföring från oss.  

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill  vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på  sagah.sedu når oss enklast på sagahstore@gmail.com

Hur behandlar vi dina uppgifter?  

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:  

- administrera ditt köp när du handlar hos oss; 

- administrera ditt medlemskap om du valt att ha ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt medlemskap

- skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post; 

- ta fram anpassade och för dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik och de varor som du har visat ditt intresse för, t.ex. genom att klicka på dem i vårt nyhetsbrev eller SMS-utskick, eller genom att lägga varorna i din kundkorg; 

- följa gällande lagar och regler; och 

- erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt. 

sagah.se lägger stor vikt vid att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter? Då  kan du läsa om detta i slutet av denna policy. Där beskriver vi mer detaljerat om varför vi  behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi  behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att få  behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).  

Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska  säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s  dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att  skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna  rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.  

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?  För att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa tjänster och för att det ska vara möjligt att ingå  avtal med sagah.se krävs det att du tillhandahåller vissa personuppgifter till oss. Om du inte 

tillhandahåller de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal  med dig kan vi t.ex. inte leverera dina varor.  

Om du inte tillhandahåller den information som krävs för en behandling som vi gör med stöd  av ditt samtycke kommer vi inte kunna behandla dina personuppgifter för detta ändamål.  Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få nyhetsbrev, SMS-utskick och postala  utskick innehållandes information och erbjudanden till dig under längre tid än den period vi  annars skickar dig information (se nedan).  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?  

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av sagah.se. Dina personuppgifter kan dock delas utanför sagah.se om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna få hjälp med sådant som inte är vår  kärnverksamhet och därmed kunna erbjuda dig bra priser på våra varor.  

Här listar vi mer i detalj hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:  - Vi delar dina personuppgifter med vår externa kundservice för att kunna upprätthålla god service gentemot dig; 

- För att kunna sälja varorna du vill köpa delar vi dina personuppgifter med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ som du valt. Beroende på vilket betalningsalternativ du valt kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av leverantören samt hur dessa behandlas

- Vi delar dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna du köpt till dig eller åter till oss om du ångrar dig eller reklamerar ditt köp eller vill byta din vara. Detta gör vi för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och skicka information till dig om att din vara finns tillgänglig för uthämtning; 

- Vi delar ditt personnummer med en leverantör som hjälper oss säkerställa att de kontaktuppgifter vi har till dig är korrekta; 

- Vi delar din köphistorik med den leverantör vi använder för att analysera hur vi ska förbättra våra tjänster och vårt erbjudande till våra kunder; 

- Om du inte betalar i tid delar vi dina personuppgifter med någon av de leverantörer som vi använder oss av för att driva in betalningen; 

- Vi delar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföring med de tryckerier och fraktbolag vi använder oss av. 

sagah.se delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska  kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.  

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar  personuppgifter med kan du alltid kontakta oss.

2 / 13 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?  

sagah.se behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför  EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen i enlighet med  förutsättningarna enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).  

Vi delar vissa personuppgifter med amerikanska personuppgiftsbiträden som behandlar  personuppgifter för vår räkning genom att de tillhandhåller IT-tjänster till oss. Dessa företag  är Privacy Shield-certifierade. Enligt ett beslut av Europeiska Kommissionen får  personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är  Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda  européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför  personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får  ansöka till USAs handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy  överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield.  

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?  

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av  dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För  att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.  

Återkalla ditt samtycke  

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du  rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina  personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.  

Rätt till tillgång  

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång  till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen  och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en  kopia av de personuppgifter som är under behandling.  

Rätt till rättelse  

Om du har ett medlemskap hos oss kan du när som helst logga in och ändra dina  personuppgifter. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter  rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga  personuppgifter.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)  

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:  

- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för; 

- om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; 

- om du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta; 

- när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller

3 / 13 

- om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. 

sagah.se raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)  eller annan lagstiftning.  

Rätt till begränsning av behandling  

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:  

- du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta); 

- behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa; 

- du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna; eller 

- du invänder mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning. Rätt att invända mot behandling  

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som  grundar sig på en intresseavvägning inbegripet profilering (läs mer om när detta sker i  tabellerna nedan). Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för  behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker  för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.  

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för  marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett  samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller  profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.  

Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något  annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med  fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där  du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha  förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se. 

Rätt till dataportabilitet  

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett  strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en  annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:  

- behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och 

- behandlingen sker automatiserat. 

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan  personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. 

4 / 13 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter  

Här beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter  vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Observera att  kolumnen nedan endast anger hur längre vi behandlar uppgifterna för det syfte som anges  på samma rad. Samma uppgifter kan komma att sparas längre tid för ett annat syfte.  

I tredje kolumnen kan du även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina  uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

När du påbörjar ett köp hos oss utan att fullfölja köpet

För vilka ändamål  

behandlar vi dina  

personuppgifter?

Vilka personuppgifter  behandlar vi?

Vilken är den  

lagliga grunden till  behandlingen?

Hur länge behandlar  vi dina  

personuppgifter för  detta syfte?

För att spara dina varor  i kundkorgen om du  övergivit den och för  att få tillgång till den på  samma enhet om du  besöker oss online  

igen. 

För att du ska kunna få  tillgång till varor du lagt  i kundkorgen på en  

annan enhet om du  besöker oss online  

igen, men från en  

annan enhet. 

Vi skickar även  

information om din  varukorg via e-post, läs  mer nedan.

En hash (text-ID) av  din e-postadress du  angav när du  

påbörjade köpet, 

information om de  varor du lämnat i  

kundkorgen och vilka  länkar du klickat på i  våra nyhetsbrev. 

Om du är inloggad  hos oss kopplas  

uppgifterna till ditt  medlemskap.

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att göra  det så enkelt och  

smidigt som möjligt  för dig att köpa den  vara eller de varor  som du visat intresse  för genom att lägga  dem i kundkorgen.

Uppgifterna  

behandlas från det  att du lägger varor i  din kundkorg och  tills att du gör ett  köp hos oss, dock  som längst i tre  

dagar från att du  

lagt varorna i  

kundkorgen.När du handlar hos oss

För vilka ändamål  

behandlar vi dina  

personuppgifter?

Vilka  

personuppgifter  

behandlar vi?

Vilken är den lagliga  grunden till  

behandlingen?

Hur länge behandlar  vi dina  

personuppgifter för  detta syfte?

För att vi ska kunna  veta vem vi ingått  

avtal med, leverera  varorna till dig samt  för att vi ska bekräfta  ditt köp via e-post i enlighet med gällande  konsumentlagstiftning

Namn, postadress  och e-postadress,  kundnummer.

Behandlingen är  

nödvändig för att  

fullgöra vårt avtal med  dig.

Uppgifterna  

behandlas fram tills  köpet är fullgjort och  varorna är  

levererade till dig.5 / 13 

och i övrigt  

administrera ditt köp.

För att fylla i de  

uppgifter som behövs  för att genomföra ditt  köp åt dig, när du  

väljer att vi ska göra  detta.

Personnummer. 

Behandlingen görs med  stöd av ditt samtycke

Uppgifterna  

behandlas från att  du väljer att  

uppgifterna ska  

fyllas i åt dig och tills  de är hämtade och  ifyllda.

För att fylla i de  

uppgifter som behövs  för att genomföra ditt  köp åt dig.

E-post och adress. 

Behandlingen görs med  stöd av vårt berättigade  intresse av att  

underlätta för dig som  varit kund hos oss  

under de senaste 36  månaderna.

Dina uppgifter  

behandlas i detta  syfte under 36  

månader från att du  gjort ett köp.

För att kunna  

administrera din  

betalning om du väljer  att betala direkt med  kort.

Kortinformation,  

t.ex. ditt 

kortnummer.

Behandlingen är  

nödvändig för att  

fullgöra vårt avtal med  dig.

Uppgifterna  

behandlas tills  

betalningen är  

genomförd och  

sparas inte av oss,  utan endast av den  leverantören som  bistår oss med  

kortbetalningar.

För att du ska kunna  handla varor på  

faktura, delbetalning  eller andra  

betalningsmodeller  som innebär att vi ger  dig kredit och för att  vi eller våra  

betaltjänstleverantöre  r i samband med  

detta ska kunna göra  en kreditprövning i  syfte att bedöma din  betalningsförmåga.

Namn, postadress,  telefonnummer, e post,  

personnummer och  skuldsaldo (om  

tillämpligt) samt  

information som vi  eller våra  

samarbetspartners  inhämtar från  

kreditupp 

lysningsföretag, 

d.v.s. uppgifter om din ekonomiska 

situation.

Behandlingen är  

nödvändig för att du  ska kunna välja att få  kredit och därigenom  fullgöra vårt  

kredit/avbetalningsköp avtal med dig och  

vikten av en säker  

identifiering av dig som  betalningsansvarig och  ta betalt via faktura och  därigenom kunna  

fullgöra vårt avtal med  dig. Behandlingen av  ditt personnummer är  motiverat med hänsyn  till vikten av en säker  identifiering av dig som  betalningsansvarig för  köpet.

Uppgifterna  

behandlas tills  

betalningen är  

genomförd. 

Uppgifter som är  

nödvändiga för att  göra  

kreditupplysningen  samt resultatet av  kreditupplysningen  behandlas från att  din önskan om att  betala på kredit görs  och raderas så snart  din  

betalningsförmåga  är kontrollerad.6 / 13

För att vi (och/eller  det fraktbolag vi  

använder oss av) ska  kunna skicka dina  

varor samt kunna  

meddela dig om att  leveransen har  

skickats respektive  levererats, samt för  att du ska kunna följa  din sändning under  transportens gång.

Namn, postadress,  e-postadress, 

mobiltelefonnumme r (om du valt SMS avisering), 

ordernummer och kollinummer.

Behandlingen är  

nödvändig för att  

fullgöra vårt avtal med  dig.

Uppgifterna  

behandlas fram tills  vi har skickat dina  varor eller fram till  dess att varorna har  levererats/hämtats  på ditt  

utlämningsställe  

(beroende på  

fraktsätt).

För att du ska kunna  ångra ditt köp eller  byta de varor du har  köpt och för att vi ska  följa tvingande  

konsumentlagstift ning, t.ex. för att  

betala tillbaka din  

ersättning vid  

utövande av ångerrätt  med samma  

betalningsmetod som  vid köpet.

Namn, postadress,  telefonnummer, e postadress och  

information om  

köpet, t.ex.  

orderbekräftelsen  och  

betalningsmetod. 

Vid utövande av  

ångerrätt eller byte  sparas också den  

information som du  angett vid utövande  av din ångerrätt eller  ditt byte.

Behandlingen är  

nödvändig för att  

fullgöra vårt avtal med  dig och för att vi ska  följa konsumenträttslig  lagstiftning.

Uppgifterna  

behandlas från och  med att du gjort ditt  köp och två månader  därefter i syfte att  säkerställa att vi  

alltid följer  

konsumenträttslig  lagstiftning om bl.a.  ångerrätt. 

Om du utövar  

ångerrätt eller byter  en vara behandlar vi  dina uppgifter tills vi  tagit beslut om  

ångerrätt/byte samt  genomfört  

eventuellt byte eller  återbetalning.

För att kunna hantera  eventuella anspråk  gentemot oss, t.ex.  vid  

reklamationsärenden.

Namn, postadress,  telefonnummer, e postadress,  

information om ditt  köp samt  

information från vår  kommunikation med  dig i samband med  ditt anspråk (t.ex.  tidpunkt för köpet  och varför du vill  

reklamera).

Behandlingen är  

nödvändig för att vi ska  agera i enlighet med  konsumenträttslig  

lagstiftning samt görs  med stöd av vårt  

berättigade intresse av  att kunna försvara oss  vid ett eventuellt  

rättsligt anspråk.

Uppgifterna  

behandlas från det  att du inkommer  

med ditt anspråk och  behandlas så länge  processen avseende  anspråket pågår. Om  vi nekar ett anspråk  sparar vi alltid  

information om det i  ett år för det fall att  du skulle välja att få  

din talan prövad av Allmänna7 / 13

reklamationsnämnd  en.

För att driva in  

utebliven betalning.

Kontaktuppgifter,  din orderbekräftelse  samt ditt  

personnummer.

Behandlingen är  

nödvändig för avtalets  fullgörande.

Uppgifterna sparas  fram tills du har  

fullgjort din  

betalning.

För att följa  

bokföringslagstiftning.

Historik om gjorda  betalningar,  

transaktioner etc.  som utgör  

bokföringsmaterial.

Behandlingen är  

nödvändig för att följa  tvingande lag, d.v.s.  bokföringslagen.

Uppgifterna  

behandlas i sju år i enlighet med  

bokföringslagen.

För att hantera ditt  ärende när du är i  

kontakt med vår  

kundtjänst via e-post  eller telefon.

E-postadress, 

telefonnummer 

samt den 

information du 

lämnar till oss om t.ex. ditt köp.

Vår rättsliga grund för  behandlingen är vårt berättigade intresse av  att hjälpa dig med ditt  ärende.

Uppgifterna  

behandlas från det  att du kontaktar vår  kundservice och tills  vi hjälpt dig med ditt  ärende.

För att kunna felsöka i  vårt system vid ett  misstänkt bedrägeri  eller när någonting  blivit fel med din  

betalning eller  

beställning

Namn, postadress,  telefonnummer, e postadress, IP 

adress och vald  

betalningsmetod. 

I de fall du lämnat  ditt personnummer  eller kundnummer  till oss, behandlar vi  även de uppgifterna.

Vår rättsliga grund för  behandlingen är vårt  berättigade intresse av  att felsöka i vårt system  för att hjälpa dig om  något blivit fel med din  beställning eller  

betalning, eller om vi  misstänker bedrägeri.

Uppgifterna  

behandlas från det  att du gör ett köp  och upp till tre (3) år  framåt.När du har valt att ha ett medlemskap hos Bubbleroom online

För vilka ändamål  

behandlar vi dina  

personuppgifter?

Vilka personuppgifter  behandlar vi?

Vilken är den  lagliga  

grunden till  

behandlingen?

Hur länge behandlar  vi dina  

personuppgifter för  detta syfte?

För dig som har valt att ha ett medlemskap hos 

oss behandlar vi dina uppgifter i syfte att 

aktivera, administrera och tillhandahålla ditt konto samt informera 

Namn, användarnamn, lösenord, postadress, 

telefonnummer, e- 

postadress. 

Behandlingen är nödvändig 

för att fullgöra vårt avtal med 

dig, om du valt att ha ett 

medlemskap 

Uppgifterna 

behandlas från att du 

väljer att skapa ditt medlemskap och tills  du 

ändrar informationen eller väljer att avsluta ditt medlemskap. Om 8 / 13

(d.v.s. ditt

dig om vi uppdaterar  våra villkor och vår  integritetspolicy.

du samtycker  till att ha ett  

medlemskap 

samt för att  

följa gällande  konsument 

och  

dataskyddsregl  er.

medlemskap varit  

inaktivt i 24 månader  så slutar vi behandla  dina uppgifter i detta 

syfte. Med inaktivt  menar vi att du inte  har gjort något köp  kopplat till ditt  

medlemskap eller på  annat sätt visat  

intresse för ditt  

medlemskap, t.ex.  loggat in. Om du  

kontaktar oss och ber  oss behålla kontot så  behåller vi det (tills  ytterligare 24  

månaders inaktivitet).

För att fylla i de  

uppgifter som behövs,  för att genomföra ditt  köp, åt dig så att du  slipper göra det varje  gång du handlar  

online hos oss.

Namn, användarnamn,  postadress,  

telefonnummer, e 

postadress samt  

uppgifter om din  

betalningshistorik och  ditt betalningssätt.

Behandlingen  är nödvändig  för att fullgöra  vårt avtal om  konto med dig.

Uppgifterna  

behandlas så länge du  har kvar ditt  

medlemskap.

För att du ska kunna  se dina aktiva och  

tidigare ordrar.

Orderhistorik, t.ex. vad  du beställt.

Behandlingen  är nödvändig  för att  

administrera  ditt  

medlemskap i  enlighet med  villkoren och  därigenom för  att fullgöra  

vårt avtal med  dig.

Uppgifterna  

behandlas från det att  du beställer dina  

varor och 36 månader  framöver därefter  anonymiseras  

köphistoriken.9 / 13 

För att spara ditt  

personnummer om  du valt att lämna  

detta och fylla i det åt  dig när du vill betala  ditt köp med faktura.

Personnummer. 

Behandlingen  är nödvändig  för att  

administrera  ditt  

medlemskap i  enlighet med  villkoren och  därigenom för  att fullgöra 

vårt avtal med  dig.

Uppgiften behandlas  så länge du har kvar  ditt medlemskap.

Behandlingen  av ditt  

personnumme  r motiverat  

med hänsyn  

till vikten av en  säker  

identifiering av  dig som  

betalningsansv  arig.

För att skapa, visa,  dela och radera  

önskelistor som du  valt att göra.

Namn och eventuella  personuppgifter du  skriver i fritextfältet.

Behandlingen  är nödvändig  för att  

administrera  ditt  

medlemskap i  enlighet med  villkoren och  därigenom för  att fullgöra  

vårt avtal med  dig.

Uppgifterna  

behandlas så länge du  har kvar listan.För att kommunicera med dig och ge dig information och erbjudanden anpassade för dig

För vilka ändamål  behandlar vi dina  personuppgifter?

Vilka  

personuppgifter  behandlar vi?

Vilken är den lagliga  grunden till  

behandlingen?

Hur länge behandlar  vi dina  

personuppgifter för  detta syfte?10 / 13

För att skicka  

nyhetsbrev, SMS 

utskick, postala  

utskick med  

information och  

erbjudanden till dig  som gjort ett köp.

E-postadress, 

telefon och/eller adress (beroende på om du valt att tacka nej till 

marknadsföring 

via någon kanal).

Vår rättsliga grund  för behandlingen är vårt berättigade  

intresse av att skicka  marknadsföring till  dig som genomfört  ett köp hos oss, om  du inte valt att tacka  nej till  

marknadsföringen.

Postala utskick  

skickar vi i 36  

månader från det att  du gjort ditt köp. 

Nyhetsbrev och SMS utskick skickar vi upp  till 24 månader från  att du gjort ditt köp.

För att skicka  

nyhetsbrev via e-post  och SMS-utskick med  information och  

erbjudanden till dig  som anmält att du  vill ha vårt  

nyhetsbrev.

E-postadress och mobiltelefonnum mer.

Samtycke som du  lämnat till oss.

Uppgifterna  

behandlas upp till  

36 månader från  

och med att du  

anmält dig till  

nyhetsbrevet eller  SMS-utskicket.

För att anpassa  

innehållet i våra  

marknadsföringsut skick som du tackat  ja till att få, så att du  får erbjudanden och  information om varor  som du kan tänkas  vara intresserad av.

Kontaktuppgifter  (t.ex. e-postadress  och postadress),  köphistorik,  

beteende på vår  hemsida och vilka  länkar i vårt  

nyhetsbrev du  

klickar på.

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att kunna  ge dig anpassad  

information och  

anpassade  

erbjudanden.

Uppgifterna  

behandlas från att du  gjort ett köp eller  

skapat ett  

medlemskap och upp  till 24 månader  

framåt.

För att skicka dig  

information om din  varukorg via e-post  om du lämnar vår  webbplats utan att  fullgöra köpet.

Information som  du lämnat till oss i  samband med  

försäljning, så som  namn, e 

postadress och  

information om  vilka varor du lagt  i din kundkorg på  vår hemsida.

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att skicka  relevant  

marknadsföring till  dig i samband med  försäljning. Du har  rätt att invända mot  

marknadsföringen  när uppgifterna  

samlas in samt vid  varje utskick.

Uppgifterna  

behandlas från det  att du lämnar din e postadress till oss och  24 timmar framåt.11 / 13

För att skicka  

marknadsundersökni  ngar till dig som gjort  ett köp.

Namn och e 

postadress.

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att kunna  skicka  

marknadsundersökni  ngar till dig.

Uppgifterna  

behandlas under  

processen som krävs  för att skicka  

marknadsundersökni  ngen till dig. Detta  gör vi som längst 36  månader efter du  

gjort ett köp.

För att tillhandahålla  anpassad  

marknadsföring i  

olika digitala kanaler,  t.ex. Facebook, 

Instagram och

E-postadress samt viss information om dig och ditt 

onlinebeteende 

som samlas in via

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att skicka  marknadsföring till  dig.

Uppgiften behandlas  under den tid  

marknadsföringen i  de digitala kanalerna  pågår och maximalt

Youtube, samt nå ut  till nya kunder.

De digitala  

kanalerna.

Upp till 24 månader  efter att du gjort ett  köp.

För att säkerställa att  de uppgifter vi har  om dig när vi  

kommunicerar med  dig är korrekta 

samordnar vi dina  kontaktuppgifter mot  en uppdaterad  

databas.

Kontaktuppgifter,  t.ex. namn, 

postadress och e postadress.

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att  

säkerställa att  

exempelvis våra  

utskick skickas till  

rätt mottagare och  upprätthålla god  

registervård.

Behandlingen utförs  så länge du har ett  medlemskap hos oss  eller får  

marknadsföring från  oss, normalt 36  

månader från att du  gjort ett köp eller  

längre om du valt att  behålla ditt  

medlemskap eller  

längre eller samtyckt  från kommunikation  från oss.Trots vad som sägs ovan behandlar vi aldrig dina personuppgifter längre om du väljer att  tacka nej till behandlingen, om du avregistrerar dig till kommunikation, väljer att återkalla  ett lämnat samtycke eller på annat sätt väljer att begränsa behandlingen. 

För att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre genom analyser

För vilka ändamål  behandlar vi dina  personuppgifter?

Vilka  

personuppgifter  

behandlar vi?

Vilken är den lagliga  grunden till  

behandlingen?

Hur länge behandlar  vi dina  

personuppgifter för  detta syfte?12 / 13 

För att analysera hur  vi ska förbättra våra  tjänster och vårt  

erbjudande till våra  kunder.

Köphistorik, namn  och personnummer.

Vår rättsliga grund  för behandlingen är  vårt berättigade  

intresse av att  

säkerställa att kunna  skapa en ännu  

bättre tjänst för dig  och andra kunder.

Uppgifterna  

behandlas från ditt  köp och tills de  

delats med den  

leverantör som utför  tjänsten åt oss  

under maximalt 36  månader från ditt  köp.Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?  

För vissa ändamål behandlar sagah.se dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som laglig grund för behandlingen. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning genom  vilken vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än  ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter  behandlade. 

Vad letar du efter?

Join Our Mailing List

Stay Informed! Monthly Tips, Tracks and Discount.

Din vagn