FRI FRAKT PÅ ALLA BESTÄLLNINGAR ÖVER 599 KR

Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Sagah.se , nedan kallad sagah.se är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och identifierar dig, skapar och använder ett medlemskap samt när du får nyhetsbrev, SMS-utskick, postala utskick, information eller annan marknadsföring från oss.
Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på sagah.se– du når oss enklast på sagahstore@gmail.com. Vår postadress är sagah.se/Zerxes, Sollentunavägen 63, 19140 Sollentuna.


Hur behandlar vi dina uppgifter?
Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
- administrera ditt köp när du handlar hos oss;
- administrera ditt medlemskap om du valt att ha ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt medlemskap;
- skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post;
- ta fram anpassade och för dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik och de varor som du har visat ditt intresse för, t.ex. genom att klicka på dem i vårt nyhetsbrev eller SMS-utskick, eller genom att lägga varorna i din kundkorg;
- följa gällande lagar och regler; och
- erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt.

sagah.se lägger stor vikt vid att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter? Då kan du läsa om detta i slutet av denna policy. Där beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?
För att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa tjänster och för att det ska vara möjligt att ingå avtal med sagah.se krävs det att du tillhandahåller vissa personuppgifter till oss. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig kan vi t.ex. inte leverera dina varor.

Om du inte tillhandahåller den information som krävs för en behandling som vi gör med stöd av ditt samtycke kommer vi inte kunna behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få nyhetsbrev, SMS-utskick och postala utskick innehållandes information och erbjudanden till dig under längre tid än den period vi annars skickar dig information (se nedan).

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av sagah.se. Dina personuppgifter kan dock delas utanför sagah.se om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna få hjälp med sådant som inte är vår kärnverksamhet och därmed kunna erbjuda dig bra priser på våra varor.

Här listar vi mer i detalj hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:
- Vi delar dina personuppgifter med vår externa kundtjänst för att kunna upprätthålla god kundservice gentemot dig;
- För att kunna sälja varorna du vill köpa delar vi dina personuppgifter med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ som du valt. Beroende på vilket betalningsalternativ du valt kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av leverantören samt hur dessa behandlas.
- Vi delar dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna du köpt till dig eller åter till oss om du ångrar dig eller reklamerar ditt köp eller vill byta din vara. Detta gör vi för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och skicka information till dig om att din vara finns tillgänglig för uthämtning;
- Vi delar ditt personnummer med en leverantör som hjälper oss säkerställa att de kontaktuppgifter vi har till dig är korrekta;
- Vi delar din köphistorik med den leverantör vi använder för att analysera hur vi ska förbättra våra tjänster och vårt erbjudande till våra kunder;
- Om du inte betalar i tid delar vi dina personuppgifter med någon av de leverantörer som vi använder oss av för att driva in betalningen;
- Vi delar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföring med de tryckerier och fraktbolag vi använder oss av.
sagah.se delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
sagah.se behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen i enlighet med förutsättningarna enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Om du har ett konto hos oss kan du när som helst logga in och ändra dina personuppgifter. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:
- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
- om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
- om du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;
- när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
- om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
sagah.se raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:
- du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
- behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa;
- du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna; eller
- du har invänder mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning – inbegripet profilering (läs mer om när detta sker i tabellerna nedan). Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:
- behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
- behandlingen sker automatiserat.
Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

För en mer detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen klicka här

Vad letar du efter?

Join Our Mailing List

Stay Informed! Monthly Tips, Tracks and Discount.

Din vagn